Sofia , Bulgaria
+359895588545
info@phoenixcoaching.eu

Социалната подкрепа… – имате ли я?

Социалната подкрепа… – имате ли я?

Социалната подкрепа тълкуваме като взаимодействие между двама и повече човека, която има за цел да подкрепи и промени дадена криза или страдание или да се опита да смекчи техните последствия за личността.

Социалната подкрепа може да е действителна (получена подкрепа) или възприемана. Хората със социална подкрепа вярват, че са обичани и се грижат за тях, ценят ги и са част от социалната мрежа на общуане и взаимни задължения.

Може да бъде както материална, така и от нематериално естество. Различаваме я по количество и по качество. Количеството се определя най-вече от това с какъв брой хора общуваме в ежедневието си и на какво количество хора можем да разчитаме по време на криза. Качеството на социалната подкрепа се определя от естеството и от степента на близост на връзките, които имаме – приятели, роднини, близки. Важно да се вземе под внимание факта доколко човек има нужда от социална покрепа и до колко тя наистина може да му бъде полезна. Когато личността търси социалната подкрепа тя има желателно позитивно действие.

Разглежда се от гледна точка на нейната структура (тип подкрепа, размер на мрежата) и функциите, които обслужва. Социалната мрежа подпомага осигуряването на стоки, услуги и взаимна защита във време на нужда или опасност. Същевременно хората може да варират по степен, до която участват в тези мрежи и това ще се отразява на степена, до която човек е интегриран. Липсата на интерация /социална изолация/ е признат рисков фактор за благополучие. Бива следните типове:

–  Емоционална подкрепа (изразяване на загриженост, съпреживяване, влияе най-силно върху психичното благополучие и физическото здраве – любов, свързаност, насърчаване, вербална подкрепа, доверие.  Личността усеща, че е обичана, уважавана и ценена, че предизвиква симпатии и съпричастност)

– Подкрепа на самооценката;

–  Инструментална/осезаема подкрепа – предоставяне на услуги, практическа помощ, финансова подкрепа;

– Информационна (получаване на важна информация за теб, която може да спомогне за вземането на решение – съвети, ) и мрежова.

– Мрежова  – приемане на човек в група, участие в соц. дейности

В зависимост от йерархията на източника и получателя може да бъде:

– Организационна – от организацията като институция за осигуряване на необходимите материални условия; инструментална подкрепа;

-Мениджърска – от прекия ръководител

– Хоризонтална – от членовете в работните групи.

Възприеманата подкрепа е убеждението на човека, че разполага с подкрепа; възприеманата подкрепа, често е прогностична за резултата, отколкото действителната получена подкрепа, и в действителност необходимостта да се търси, а не да се получава спонтанно очакваното може да има силен отрицателе ефект. Хората, които усещат подкрепата като силна оценяват събитията като по-малко стресиращи, отколкото тези, които не възприемат, че получават подкрепа (социалната подкрепа действа като буфер срещу стреса).

Социалната подкрепа е полезна, независимо от количеството стрес, а липсата и е вредна за здравето. Високите нива осигуряват по-силна връзка с другите, чувство за принадлежност и самооценка, в сравнение с по-ниските нива, пораждайки положителен поглед и здравословен начин на живот.

Социалната подкрепа подпомага здравословни поведения като непушене, подпомага човек като подсилва чувството му за Аз – ефективност, засилва увереността в себе си, подпомата проактивното справяне със стреса; защитава човек от отрицателните ефекти на стреса. Тя действа като буфер или чрез въздействие върху когнитивните оценки на човека за ситуацията, така че той възприема ресурсите си като по-големи, за да посрещне заплахата или… чрез модифициране на реакциите за справяне със стресора.

Когато я има социалната подкрепа повлиява върху очакването за положителни резултати и оценки на контрол върху събитието;
Търсенето на социална подкрепа се смята за активна стратегия за справяне, независимо дали тя се търси по информационни или практични или с цел емоционална подкрепа.